Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракувани Трактор ТК-80-75 К.С Р 15-06 и Ремарке самосвално ДК-4t РЕ76, находящи се на жп гара Русе разпределителна.

10.09.2019 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1313/12.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № V-655/02.09.2019 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на бракувани Трактор ТК-80-75 К.С Р 15-06 и Ремарке самосвално ДК-4t РЕ76, находящи се на жп гара Русе разпределителна.

Откриване на тръжната процедура от 09,00 часа на 17.09.2019г. /вторник/ при:

  1. Начална тръжна цена 810,00 (осемстотин и десет) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 81,00 (осемдесет и един) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 19.09.2019 г./четвъртък/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Горна Оряховица.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 20.09.2019 г./петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на активите – в района на жп гара Русе разпределителна в Звено „ТП“/РПЖПС - Русе.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.09.2019 г. /вторник./ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите – 25.09.2019 г. /сряда/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  26.09.2019 г. /четвъртък/ от 09,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 30.09.2019 г./понеделник/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 01.10.2019 г. /вторник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 30.09.2019 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 01.10.2019 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96

- Отваряне и класиране на офертите - от 10,00 ч. на 02.10.2019 г. /сряда/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37