Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.342 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с площ от 2 062 (две хиляди шестдесет и два) кв. м, с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, ведно с построената в него: сграда с идентификатор 10135.3514.342.1, представляваща „Жилищен кантон км 539+300“, със застроена площ 83 (осемдесет и три) кв. м, с местонахождение на имота: област Варна, община Варна, гр. Варна, район „Младост“, „Западна промишлена зона“.

09.09.2019 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ -11 от 02.09.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.342 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-03-927/11.04.2011 г., с площ от 2 062 (две хиляди шестдесет и два) кв. м, с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, ведно с построената в него: сграда с идентификатор 10135.3514.342.1, представляваща „Жилищен кантон км 539+300“, със застроена площ 83 (осемдесет и три) кв. м, състояща се от: изба – едно помещение и І (първи) етаж, включващ коридор, килер, тоалетна, баня, кухня, две стаи и стълбище към избата; масивна едноетажна конструкция; предназначение: друг вид сграда за обитаване, с местонахождение на имота: област Варна, община Варна, гр. Варна, район „Младост“, „Западна промишлена зона“.

Търгът ще се проведе на 16 октомври 2019 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 247 822,00 (двеста четиридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и два) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 10 октомври 2019 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 октомври 2019 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 10 октомври 2019 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 10 октомври 2019 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 октомври 2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.