Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 7,975 (± 1%) тона бракувани, демонтирани, неразкомплектовани кабели, съдържащи 3,306 (± 1%) тона отпадъци от цветни метали, находящи се в складова база Филипово към ССТ Пловдив.

24.09.2019 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1651/09.09.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 157/11.09.2019 г. на Директора на Поделение “Сигнализация и телекомуникации”

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 7,975 (± 1%) тона бракувани, демонтирани, неразкомплектовани кабели, съдържащи 3,306 (± 1%) тона отпадъци от цветни метали, находящи се в складова база Филипово към ССТ Пловдив.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 01.10.2019 г. (вторник) при:

  1. Начална тръжна цена 12 686,50 (дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и 0,50) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1 268,65 (хиляда двеста шестдесет и осем лева и 0,65) лева без ДДС.
  3. Начин на плащане на цената – в лева платен в срок до 08.10.2019 г. (вторник) по бюджетната банкова сметка.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок от 08:00 часа до 16:30 часа до 07.10.2019 г. (понеделник) в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 4, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата на ПСТ в гр. София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205.

Оглед на актива се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа след публикуване на обявата до 07.10.2019 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението - на територията на ССТ Пловдив, складова база Филипово.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа до 08.10.2019 г. (вторник) в ДП НКЖИ, деловодство на Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.

Отваряне и класиране на офертите - от 09:00 часа на 10.10.2019 г. (четвъртък) в ДП НКЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 11.10.2019 г. (петък)  от 09:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 08:00 часа до 16:30 часа до 18.10.2019 г. (петък) в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 4.

- внасяне на депозит за участие в търга –до 21.10.2019 г. (понеделник) по бюджетната банкова сметка.

- оглед на актива – всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа до 18.10.2019 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа до 21.10.2019 г. (понеделник).

Отваряне и класиране на офертите - от 09:00 часа на 22.10.2019 г. (вторник) в ДП НКЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5.

За контакти тел.: 02/ 9326165