Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 95,000 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас

19.09.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ БУРГАС

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1652/09.09.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 116/12.09.2019 г. на Директора на ЖПС Бургас.

                                                         

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 95,000 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

Откриване на тръжната процедура - от 10,00 часа на 26.09.2019 г. /четвъртък/ при:

  1. Начална тръжна цена 17 100,00 /седемнадесет хиляди и сто/ лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1 710,00 лева /хиляда седемстотин и десет/ лева, в срок до 16,00 часа на 03.10.2019 г. /четвъртък/
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПС Бургас или по банковата сметка на Централна кооперативна банка АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 02.10.2019 г. /сряда/, в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 02.10.2019 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

           Местоположението на актива - на площадка на Товарна гара Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 07.10.2019 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Вазов” № 1.

            Отваряне и класиране на офертите - в 10,00 часа на 8.10.2019 г. /вторник/ в административната сграда на ЖПС Бургас, ул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на

8.10.2019 г. /вторник/ от 10,00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул.”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация - до 16,00 часа на 14.10.2019 г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга - до 16,00 часа на 15.10.2019 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- оглед на актива – всеки работен ден от 09,00 до 16:00 часа до 14.10.2019 г. /понеделник/срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 15.10.2019 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул.”Иван Вазов” №1.

Отваряне и класиране на офертите - на 16.10.2019 г. /сряда/ в 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

За контакти тел.: 056 752852