Архив обяви

Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.651.207.5.5, находящ се на втори етаж, блок 25, жп блокове Стара гара, гр. Плевен, област Плевен, представляващ обект № 5, със застроена площ 30,42 (тридесет цяло и четиридесет и две стотни) кв. м.

20.09.2019 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.651.207.5.5, находящ се на втори етаж, блок 25, жп блокове Стара гара, гр. Плевен, област Плевен, представляващ обект № 5, със застроена площ 30,42 (тридесет цяло и четиридесет и две стотни) кв. м, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5, с площ 17,88 (седемнадесет цяло осемдесет и осем стотни) кв. м, както и 11,40 (единадесет цяло и четиридесет стотни) % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

       Търгът ще се проведе на 28 октомври 2019 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 12 353,00 (дванадесет хиляди триста петдесет и три) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева, вносим, в срок до 21 октомври 2019 г. (понеделник);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 16 октомври 2019 г. (сряда), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

        Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 21 октомври 2019 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 21 октомври 2019 г. (понеделник).

        Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21 октомври 2019 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

         За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова