Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

01.10.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1725/26.09.2019 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-06/19 от 27.06.2019г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещения с обща площ – 32,62 кв.м, част от сграда „Жилищен блок № 2“ (с идентификатор 10104.502.2.5 по КК на с. Варвара), от които помещение № 1 – 11,22 кв.м, помещение № 2 – 18,00 кв.м и помещение-склад – 3,40 кв.м“, с местонахождение с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, в района на жп гара Варвара, за търговска дейност – заведение за бързо хранене.

Търгът ще се проведе на 07.11.2019 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет) лева без включен ДДС

- депозит за участие в търга, в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.10.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 31.10.2019 г. (четвъртък);

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 01.11.2019 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 01.11.2019 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 30.10.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 2, Павлина Балемезова – Ръководител звено/служба УСК към ЖПС Пловдив, тел.032/626 535.