Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

08.10.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1730 и 1729/26.09.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-06/19 от 27.06.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител“ № 97, върху покрива на 14-етажната производствено-техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица /сграда с идентификатор 16359.507.53.1 по КК на гр. Горна Оряховица/, за монтиране на 3 (три) броя станции на мобилен оператор /3 бр. мачтови антени, кабелни скари и шкаф за апаратура/.

- дата и час на търга 14.11.2019 г. (четвъртък) от 09,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 818,00 (осемстотин и осемнадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 818,00 (осемстотин и осемнадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, на първи перон до приемното здание на жп гара Павликени /съоръжение, изградено в УПИ І - 1062, кв. 175 по по ПУП на гр. Павликени/, за търговска дейност - поставяне на кафе - автомат.

- дата и час на търга 14.11.2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,00 (тридесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 36,00 (тридесет и шест) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе /сграда с идентификатор 63427.2.923.5 по КК на гр. Русе/, за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 14.11.2019 г. (четвъртък) от 10,45 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на    04.11.2019 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица,     ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.11.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 07.11.2019 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри в срок до 16,00 часа на 08.11.2019 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.11.2019 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, Катерина Димитрова Цветанова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, тел. 891/23 – 81; GSM: 0886 776 054; GSM: 0889 44 64 25;