Архив обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения, определени в РМС № 427 от 22 юли 2019 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Подобект 31 „Пътен надлез на км 252+883“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас

07.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, за изграждане на Подобект 31 „Пътен надлез на км 252+883“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 427 от 22 юли 2019 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 08.10.2019 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.