Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

09.10.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1727/26.09.2019 год. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 11-06/19 г. от 27.06.2019 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, на първи перон в жп гара Дъбово (част от ПИ с идентификатор 24342.34.93 по КК на с. Дъбово), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 31,00 (тридесет и един) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 31,00 (тридесет и един) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.11.2019 год. (петък) от 09:30 ч.

  1. „Помещения с обща площ – 27,12 кв.м, от които 22,77 кв.м (помещение № 1 и помещение № 2) за офис и помещение - 4,35 кв.м (помещение № 3) - санитарен възел“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в магазията на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3074.7 по КК на гр. Карлово), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 89,00 (осемдесет и девет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 89,00 (осемдесет и девет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.11.2019 год. (петък) от 10:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 04.11.2019 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 11.11.2019 год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.11.2019 год. (понеделник).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.11.2019 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.