Архив обяви

ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА "ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"

31.01.2013 г.

На 22.05.2012 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка спредмет: „Придобиване на компютри и хардуер”, ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.