Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на излезли от употреба активи (контейнери и фургон) на територията на УДВГД Горна Оряховица

28.11.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2064/11.11.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № VIII - 260/20.11.2019 г. на Директора на УДВГД Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на излезли от употреба активи (контейнери и фургон) на територията на УДВГД Горна Оряховица, както следва:

- позиция № 1 – излязъл от употреба контейнер СТК № 76427 с местонахождение жп спирка Дончево, с. Дончево общ. Добрич-селска, обл. Добрич;

- позиция № 2 – излязъл от употреба контейнер СТК № 78195 с местонахождение жп спирка Дончево, с. Дончево общ. Добрич-селска, обл. Добрич;

- позиция № 3 – излязъл от употреба контейнер ГТК с местонахождение жп спирка Дончево, с. Дончево общ. Добрич-селска, обл. Добрич;

- позиция № 4 – излязъл от употреба фургон с гумени колела, с инв. № 350 и местонахождение на км 98+610 жп спирка Хлевене, с. Хлевене, общ. Ловеч, обл. Ловеч.

Откриване на тръжната процедура от 10,00 часа на 06.12.2019 г. (петък) при:

  1. Начална тръжна цена, както следва по позиции:

- позиция № 1 – излязъл от употреба контейнер СТК № 76427 с местонахождение жп спирка Дончево - 420,00 (четиристотин и двадесет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване на разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспортирането са за сметка на купувача;

- позиция № 2 – излязъл от употреба контейнер СТК № 78195 с местонахождение жп спирка Дончево - 420,00 (четиристотин и двадесет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване на разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспортирането са за сметка на купувача;

- позиция № 3 – излязъл от употреба контейнер ГТК с местонахождение жп спирка Дончево – 485,00 (четиристотин осемдесет и пет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване на разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспортирането са за сметка на купувача;

- позиция № 4 – излязъл от употреба фургон с гумени колела, с местонахождение на км 98+610 жп спирка Хлевене – 590,00 (петстотин и деветдесет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване на разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспортирането са за сметка на купувача.

  1. Депозит за участие в търга, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, следва да е заплатен до 16,00 часа на 12.12.2019 г. (четвъртък), като за всяка позиция е в размер на:

- за позиция № 1 – 42,00 (четиридесет и два) лева, без ДДС;

- за позиция № 2 – 42,00 ( четиридесет и два) лева, без ДДС;

- за позиция № 3 – 48,50 ( четиридесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС;

- за позиция № 4 – 59,00 ( петдесет и девет) лева, без ДДС;

 

  1. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда, етаж 12 или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица в Централна Кооперативна Банка АД (ЦКБ АД), BIC: CECBBGSF IBAN: BG95 CECB9790 33H0 9609 00.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 11.12.2019 г. (сряда), в УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, етаж 12, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на УДВГД Горна Оряховица, за всяка позиция поотделно.

Оглед се извършва всеки работен ден от 8,00 до 15,45 часа на  11.12.2019 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите е:

- позиция № 1 – излязъл от употреба контейнер СТК № 76427 с местонахождение жп спирка Дончево, с. Дончево общ. Добрич-селска, обл. Добрич;

- позиция № 2 – излязъл от употреба контейнер СТК № 78195 с местонахождение жп спирка Дончево, с. Дончево общ. Добрич-селска, обл. Добрич;

- позиция № 3 – излязъл от употреба контейнер ГТК с и местонахождение жп спирка Дончево, с. Дончево общ. Добрич-селска, обл. Добрич;

- позиция № 4 – излязъл от употреба фургон с гумени колела, с местонахождение на км 98+610 жп спирка Хлевене, с. Хлевене, общ. Ловеч, обл. Ловеч.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 13.12.2019 г. (петък) в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – деловодство на УДВГД Горна Оряховица.

Отваряне и класиране на офертите – на 16.12.2019 г. (понеделник) от 11,00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – зала за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 17.12.2019г. (вторник) от 10,00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация за всяка позиция поотделно – в срок до 16,00 часа на 19.12.2019 г. (четвъртък) в УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, етаж 12.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 20.12.2019 г.(петък) в касата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда, етаж 12 или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица в Централна Кооперативна Банка АД (ЦКБ АД), BIC: CECBBGSF IBAN: BG95 CECB9790 33H0 9609 00.

- оглед на актива – всеки работен ден от 8,00 до 15,45 часа на 19.12.2019 г.(четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 23.12.2019 г. (понеделник) в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – деловодство на УДВГД Горна Оряховица.

Отваряне и класиране на офертите – 30.12.2019 г. (понеделник) от 11,00 часа, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – зала за търгове.

 

За контакти тел.: 0884 693069