Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 98 броя бракувани неразкомплектовани оловни акумулаторни батерии, находящи се на територията на ССТ София

26.11.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2063/11.11.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 198/20.11.2019 г. на Директора на Поделение “Сигнализация и телекомуникации”

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 98 броя бракувани неразкомплектовани оловни акумулаторни батерии, находящи се на територията на ССТ София.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 03.12.2019 г. (вторник) при:

  1. Начална тръжна цена 17 157,00 (седемнадесет хиляди сто петдесет и седем) лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1 715,70 (хиляда седемстотин и петнадесет и 0,70) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, платен в срок до 11.12.2019 г. (сряда) по бюджетната банкова сметка.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок от 08:00 часа до 16:30 часа до 10.12.2019 г. (вторник) в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 4, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата на ПСТ в гр. София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 08:00 часа до 16:00 часа след публикуване на обявата до 10.12.2019 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива: на територията на ССТ София, съгласно Приложение 1.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа до 11.12.2019 г. (сряда) в ДП НК ЖИ, деловодство на Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.

Отваряне и класиране на офертите - от 09:00 часа на 13.12.2019 г. (петък) в ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 16.12.2019 г. (понеделник) от 09:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 08:00 часа до 16:30 часа до 23.12.2019 г. (понеделник) в Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 4.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 27.12.2019 г. (петък) по бюджетната банкова сметка.

-оглед на актива – всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа до 23.12.2019 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 27.12.2019 г. (петък) в ДП НК ЖИ, деловодство на Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.

Отваряне и класиране на офертите - от 09:00 часа на 30.12.2019 г. (понеделник) в ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120Б, ет. 2, стая № 5.

За контакти тел.: 02/ 932 6165