Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 30,000 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас

22.11.2019 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2066/11.11.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 145/20.11.2019 г. на Директора на ЖПС Бургас.

                                                          

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 30,000 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

Откриване на тръжната процедура - от 10,00 часа на 02.12.2019 г. /понеделник/ при:

  1. Начална тръжна цена 5 400,00 /пет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 540,00 лева /петстотин и четиридесет/ лева, в срок до 16,00 часа на 09.12.2019 г. /понеделник/
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПС Бургас или по банковата сметка на ДП „НКЖИ“ в „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 06.12.2019 г. /петък/, в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 06.12.2019 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

           Местоположението на актива - на площадка на Товарна гара Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 09.12.2019 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1.

            Отваряне и класиране на офертите в 10,00 часа на 10.12.2019 г. /вторник/ в административната сграда на ЖПС Бургас, бул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на

10.12.2019 г. /вторник/ от 11,00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. ”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 17.12.2019 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 18.12.2019 г. /сряда/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- оглед на актива – всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа до 17.12..2019 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 18.12.2019 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул.”Иван Вазов” №1.

Отваряне и класиране на офертите - на 19.12.2019 г. /четвъртък/ в 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

За контакти тел.: 056 752852