Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван автомобил ГАЗ 66, находящ се в склад ВВЗ Борово

26.11.2019 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2065/11.11.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № V-859/20.11.2019 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван автомобил ГАЗ 66, находящ се в склад ВВЗ Борово.

Откриване на тръжната процедура от 09,00 часа на 03.12.2019г. /вторник/ при:

  1. Начална тръжна цена 1 520,00 (хиляда петстотин и двадесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, платим в срок до 14,00 часа на 10.12.2019г. /вторник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 05.12.2019 г./четвъртък/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Горна Оряховица.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 06.12.2019 г./петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на активите – в склад ВВЗ Борово.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 10.12.2019 г. /вторник./ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите – 11.12.2019 г. /сряда/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 12.12.2019 г. /четвъртък/ от 09,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 16.12.2019 г./понеделник/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 17.12.2019 г. /вторник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 16.12.2019 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 17.12.2019 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96

- Отваряне и класиране на офертите - от 10,00 ч. на 18.12.2019 г. /сряда/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37