Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

09.12.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 1903/23.10.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-07/19 от 30.07.2019 г.на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

           1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, обл. Софийска, в чакалнята на приемното здание на жп гара Своге /сграда с идентификационен № 65869.999.3.1 по ГИС на ДП „НКЖИ“/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лв;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 15.01.2020 г. от 09,00 часа.

 

            2 „Помещения с обща площ – 123,20 кв. м., от които помещение С 0 041 – 104,20 кв. м., клиентска зала-кафене, помещение С 0 038 – 13,70 кв. м. за склад и санитарни помещения с обща площ – 5,30 кв. м. (състоящи се от тоалетна С 0 037- 2,20 кв. м. и преддверие към тоалетна С 0 036 - 3,10 кв. м.)”, с местонахождение гр. София, област София – град, община Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София, кота „0” /сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за кафене.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1496,00 (хиляда четиристотин деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1496,00 (хиляда четиристотин деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 15.01.2020 г. от 10,00 часа.

 

           3. „Помещение С 0 035 – 55,50 кв. м.”, с местонахождение гр. София, област София – град, община Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София, кота „0” /сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за търговска дейност.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 728,00 (седемстотин двадесет и осем) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 728,00 (седемстотин двадесет и осем)лв;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 15.01.2020 г. от 11,00 часа.

 

           4. „Помещение F -1 036 – 31,50 кв. м.”, с местонахождение гр. София, област София – град, община Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1”, за търговска дейност.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 413,00 (четиристотин и тринадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 413,00 (четиристотин и тринадесет) лв;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 15.01.2020 г. от 13,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.01.2020 г. в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 08.01.2020 г.  в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 09.01.2020 г. Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.01.2020 г.

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.01.2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.