Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –публична държавна собственост в района на УДВГД София

10.12.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1914/23.10.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-07/19 от 30.07.2019 г.на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 15,00 кв.м”, с местонахождение гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, в чакалнята на приемното здание на жп гара Лом /сграда с идентификационен № 44238.507.76.20 по КК на гр. Лом/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност - продажба на закуски и сладкарски изделия.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга –16.01.2020 г . от 9,00 часа.

 

  1. „Помещение – 8,00 кв.м”, с местонахождение гр. Костенец, общ. Костенец, обл. Софийска, в приемното здание на жп гара Костенец /сграда с идентификационен № 24894.999.1.5 по ГИС на ДП „НКЖИ“/, за фризьорски салон.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60,00 (шестдесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 60,00 (шестдесет) лв;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 16.01.2020 г . от 10,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.01.2020 г. в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 09.01.2020 г. в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 10.01.2020 г. Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.01.2020 г.

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.01.2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.