Архив обяви

Продажба на апартамент № 14, находящ се на трети жилищен етаж, вх. „Б“, Запад, ул. „Железничар“ № 8, гр. Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.522.5520.1.14

23.12.2019 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 24 от     05.12.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

         Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 14, находящ се на трети жилищен етаж, вх. „Б“, Запад, ул. „Железничар“ № 8, гр. Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.522.5520.1.14, със застроена площ от 67,03 (шестдесет и седем цяло и три стотни) кв. м, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна и коридори, ведно с прилежащото му избено помещение № 7, с площ от 16,45 (шестнадесет цяло и четиридесет и пет стотни) кв. м, както и 16,87 (шестнадесет цяло и осемдесет и седем стотни) % идеални части от общите части на сградата и 90,24 (деветдесет цяло и двадесет и четири стотни) кв. м от правото на строеж върху мястото.

         Търгът ще се проведе на 29 януари 2020 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 22 352,00 (двадесет и две хиляди триста петдесет и два) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева, вносим, в срок до 23 януари 2020 г. (четвъртък);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20 януари 2020 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

        Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 23 януари 2020 г. (четвъртък).

        Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 23 януари 2020 г. (четвъртък).

        Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21 януари 2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова