Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

23.12.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2313/11.12.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-09/19 от 19.09.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

  О Б Я В Я В А

      

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Полски Тръмбеш (сграда с идентификатор 57354.300.2292.11 по КК на гр. Полски Тръмбеш), за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 29.01.2020 г. (сряда) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

    Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 20.01.2020 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

    Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.01.2020 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

    Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 22.01.2020 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 23.01.2020 год. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.01.2020 год. (четвъртък).

    Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

    Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, GSM: 0887072322.