Архив обяви

продажба на апартамент № 1, находящ се на първи жилищен етаж, блок № 2, Гара Синдел, с. Синдел, община Аврен, област Варна

27.12.2019 г.

ДП "Национална Компания Железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 20 от 18.11.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

        Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1, находящ се на първи жилищен етаж, блок № 2, Гара Синдел, с. Синдел, община Аврен, област Варна, със застроена площ от 49,00 (четиридесет и девет) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, санитарно помещение и балкон, ведно с прилежаща изба № 1 (едно), с полезна площ 15,39 (петнадесет цяло тридесет и девет стотни) кв. м, както и 3,33 (три цяло тридесет и три стотни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

        Търгът ще се проведе на 03 февруари 2020 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 5 647,00 (пет хиляди шестстотин четиридесет и седем) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 27 януари 2020 г. (понеделник);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 22 януари 2020 г. (сряда), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

        Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 27 януари 2020 г. (понеделник).

        Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 27 януари 2020 г. (понеделник).

        Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 27 януари 2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова