Архив обяви

Съобщение

23.12.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради допусната техническа грешка, обявения в брой 279/29.11.2019 г. на в. Труд търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1, находящ се на първи жилищен етаж, блок № 2, Гара Синдел, с. Синдел, община Аврен, област Варна, със застроена площ от 49,00 (четиридесет и девет) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, санитарно помещение и балкон, ведно с прилежаща изба № 1 (едно), с полезна площ 15,39 (петнадесет цяло тридесет и девет стотни) кв. м, както и 3,33 (три цяло тридесет и три стотни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земя, няма да се проведе на 06 януари 2020 г. (понеделник).