Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 14218.504.559 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, с площ от 5 652 (пет хиляди шестстотин петдесет и два) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. „Генерал Николов“

30.12.2019 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ -28 от 16.12.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.504.559 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, с площ от 5 652 (пет хиляди шестстотин петдесет и два) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. „Генерал Николов“.

Търгът ще се проведе на 05 февруари 2020 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 330 153,00 (триста и тридесет хиляди сто петдесет и три) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 160 000,00 (сто и шестдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 30 януари 2020 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 27 януари 2020 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 30 януари 2020 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 30 януари 2020 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28 януари 2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.