Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.3978.288 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с площ от 489 (четиристотин осемдесет и девет) кв. м, с местонахождение на имота: област София, община Столична, гр. София, район „Надежда“

06.01.2020 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ -25 от 16.12.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.3978.288 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с площ от 489 (четиристотин осемдесет и девет) кв. м, с местонахождение на имота: област София, община Столична, гр. София, район „Надежда“.

Търгът ще се проведе на 12 февруари 2020 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер 70 756,00 (седемдесет хиляди седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 34 000,00 (тридесет и четири хиляди) лева, вносим, в срок до 06 февруари 2020 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 03 февруари 2020 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 06 февруари 2020 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 06 февруари 2020 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04 февруари 2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.