Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в района на УДВГД София

12.02.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 159/22.01.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 16-10/19 от 31.10.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”  /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, в чакалнята на приемното здание на жп гара Елин Пелин /сграда с идентификатор 27.330.999.1 по КК на с. гара Елин Пелин/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет четири) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет четири) лв;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 9,00 часа.

 

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък), в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 09.03.2020 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 13.03.2020 г. (петък), в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 16.03.2020 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.03.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 12.03.2020 г. (четвъртък), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.