Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС София

12.02.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 162/22.01.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 16-10/19 от 31.10.2019 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

  1. 1. „Открита площ – 300,00 кв.м, от които 270,00 кв.м за склад на твърди горива и 30,00 кв.м за автокантар“, с местонахождение гр. София, район „Овча купел“, общ. Столична, обл. София град, кв. Горна баня, в района на жп гара Горна баня /ПИ с идентификатор 68134.4332.7 по КК на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева без включен ДДС, от които 200 (двеста) лева без включен ДДС за открита площ от 270,00 кв.м. за склад на твърди горива и 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС за открита площ от 30,00 кв.м. за автокантар;

- депозит за участие в търга – 250,00 (двеста и петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 500,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, район „Сердика“, общ. Столична, обл. София град, в района на жп гара Биримирци /ПИ с идентификатор 68134.508.5078 по КК на гр. София/, за дейности с отпадъци от черни и цветни метали по смисъла на ЗУО.

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 800,00 (осемстотин) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 800,00 (осемстотин) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ № 1 – 8,00 кв.м“, с местонахождение гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, в района на жп спирка Даскалово /ПИ с идентификатор 55871.514.2061 по КК на гр. Перник/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и безалкохолни напитки.

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 24,00 (двадесет и четири) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 24,00 (двадесет и четири) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ № 2 – 8,00 кв.м“, с местонахождение гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, в района на жп спирка Даскалово /ПИ с идентификатор 55871.514.2061 по КК на гр. Перник/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с пакетирани стоки.

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 24,00 (двадесет и четири) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 24,00 (двадесет и четири) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

5. „Открита площ – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, район „Подуяне“, общ. Столична, обл. София град, в района на жп гара София товарна /ПИ с идентификатор 68134.600.1277 по КК на гр. София/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (каравана) за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 40,00 (четиридесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 40,00 (четиридесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

6. „Открита площ – 440,00 кв.м“, с местонахождение гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска, в района на жп гара Ихтиман /УПИ І, кв. 146 за гаров район по КП на гр. Ихтиман), за товаро-разтоварна дейност.

Търгът ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък) от 15,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 400,00 (четиристотин) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 400,00 (четиристотин) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 09.03.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 16.03.2020 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.03.2020 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 12.03.2020 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637