Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

23.03.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 472/10.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-12/19 от 05.12.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Тоалетна с обща площ – 48,88 кв.м (тоалетна – жени – 18,12 кв.м и тоалетна – мъже – 30,76 кв.м)”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в източното крило на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КК на гр. Варна), по предназначение.

- дата и час на търга 29.04.2020 г. (сряда) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 57,00 (петдесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 57,00 (петдесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе (сграда с идентификатор 63427.2.923.5 по КК на гр. Русе), за поставяне на кафе - автомат.

- дата и час на търга 29.04.2020 г. (сряда) от 10,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 21.04.2020 год. (вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.04.2020 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 22.04.2020 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 23.04.2020 год. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.04.2020 год. (четвъртък).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори  в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова - GSM: 0887072322 и Катерина Цветанова - GSM: 0886776054. – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица.