Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас

23.03.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 466/10.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-12/19 от 05.12.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Сграда с идентификатор 27382.500.5006.1 – 48,00 кв.м (в ПИ с идентификатор 27382.500.5006 по КК и КР на гр. Елхово)“, с местонахождение гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, в района на жп гара Елхово, за гараж.

Търгът ще се проведе на 29.04.2020 г. (сряда) в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая 6 от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 21.04.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася в срок до 16.00 часа на 22.04.2020 г. (сряда) в касата на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1 в срок до 16,00 часа на 23.04.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.04.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.04.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, Яна Георгиева – и. д. Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Бургас, тел. 0889 755916.