Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

23.03.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 471/10.03.2020г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-12/19 от 05.12.2019г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 1000,00 кв.м”, с местонахождение гр. Свиленград, област Хасково, община Свиленград, в района на жп спирка Свиленград (част от ПИ 65677.0.17 по КККР на гр. Свиленград), за земеделска дейност с нетрайни насаждения.

            Търгът ще се проведе на 29.04.2020 г. (сряда) от 9:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 12,00 (дванадесет) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 12,00 (дванадесет) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ - 200,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в район на жп гара Стара Загора /част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора/, за товаро-разтоварна дейност с насипни товари.

            Търгът ще се проведе на 29.04.2020 г. (сряда) от 10:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 150,00 (сто и петдесет) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 150,00 (сто и петдесет) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

            Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 21.04.2020 г. (вторник), в отдел УСК на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, ет.2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 22.04.2020 г. (сряда);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 23.04.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.04.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.04.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535