Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на УДВГД София

06.04.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                          № 470/10.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-12/19 от 05.12.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”  /ДП „НК ЖИ”/

  

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Площ – 28,35 кв.м”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в чакалнята на приемното здание на жп гара Своге /сграда, попадаща в УПИ ІV – 979, в кв. 180 по плана на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за продажба на кафе, цигари, алкохол, пакетирани хранителни стоки, плодове и зеленчуци и „Открита площ – 4,00 кв.м” пред приемното здание на жп гара Своге, за поставяне на маси – целогодишно.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 149,00 (сто четиридесет и девет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 149,00 (сто четиридесет и девет) лв;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 09,00 часа.

Търгът ще се проведе 13.05.2020 г. (сряда), в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 04.05.2020 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 07.05.2020 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 07.05.2020 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.05.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

 

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.05.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.