Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост в района на ЖПС Враца

02.04.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 469/10.03.2020 г. и № 468/10.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 18-12/19 от 05.12.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост както следва:

1. „Открита площ – 19,35 кв.м”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге /част от УПИ III-979, кв.180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 11.05.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 107,00 (сто и седем) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга, в размер на 107,00 (сто и седем) лева;   

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.04.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 04.05.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.05.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.05.2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

2. „Открита площ – 19,00 кв.м”, с местонахождение с. Зверино, община Мездра, област Враца, в района на жп гара Зверино /част от ПИ с идентификатор 30510.501.1060 по КККР на с. Зверино/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафене без консумация на алкохол.

Търгът ще се проведе на 11.05.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга, в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лв.;     

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.04.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 04.05.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.05.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.05.2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

3. „Открита площ – 34,00 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в района на жп гара Мездра юг /част от ПИ № 000006 стар (ПИ 39709.47.16 по КККР на с. Крета - нова) в землището на с. Крета с ЕКАТЕ 39709/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (гаражна клетка) за автомонтьорски услуги.

Търгът ще се проведе на 11.05.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга, в размер на 43,00 (четиридесет и три) лв.;        

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.04.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 04.05.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.05.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.05.2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

4. „Площ за реклама - 24,00 кв.м, от които: 12,00 кв.м /площ № 1 – западна страна/ за поставяне на реклама /транспарант/ и 12,00 кв.м /площ № 2 – източна страна/ за поставяне на реклама /транспарант/”, с местонахождение гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, на стоманобетонова мостова конструкция на жп надлез на км.11+835 по 22- ра жп линия, в междугарие Червен бряг – Златна Панега, над път А2 Е 83 от Републиканската пътна мрежа.

Търгът ще се проведе на 11.05.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 14,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 130,00 (сто и тридесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга, в размер на 130,00 (сто и тридесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.04.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 04.05.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.05.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.05.2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888696213.