Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 95 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

03.04.2020 г.

                                                                                                                 ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 535/25.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 65/31.03.2020 г. на Директора на ЖПС Бургас.

                                                          

                                                                                            О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 95 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

Откриване на тръжната процедура - от 10,00 часа на 10.04.2020 г. /петък/ при:

  1. Начална тръжна цена 13 680,00 /тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1368,00 лева /хиляда триста шестдесет и осем/ лева, в срок до 16,00 часа на 15.04.2020 г. /сряда/.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПС Бургас или по банковата сметка на ДП „НКЖИ“ в „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 14.04.2020 г. /вторник/, в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 14.04.2020 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

            Местоположението на актива - на площадка на Товарна гара Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 15.04.2020 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Вазов” № 1.

            Отваряне и класиране на офертите в 10,00 часа на 16.04.2020 г. /четвъртък/ в административната сграда на ЖПС Бургас, ул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  

16.04.2020 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. ”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 23.04.2020 г. /четвъртък/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга - до 16,00 часа на 27.04.2020 г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- оглед на актива – всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа до 23.04.2020 г.

/четвъртък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 27.04.2020 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул.”Иван Вазов” №1.

Отваряне и класиране на офертите - на 28.04.2020 г. /вторник/ в 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

За контакти тел.: 056 752852