Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица

06.04.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

         На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 467/10.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-12/19 от 05.12.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ"

                                                                                                         

О Б Я В Я В А

            І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, под козирка на стълбищна площадка за входа на АТЦ на Административна сграда на ССТ Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.507.13.4 по КК и КР на гр. Горна Оряховица), в района на жп гара Горна Оряховица, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 13.05.2020 г. (сряда) в Административната сградата на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, заседателна зала, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ Горна Оряховица или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

            Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.05.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 07.05.2020 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

            Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113 в срок до 16,00 часа на 07.05.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.05.2020 г. (четвъртък).

            Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ССТ Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при подаване на документите за участие в търга.

           Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.05.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.

 

два национални ежедневника – в. „Труд“ и в. „24 часа“