Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на ЖПС Горна Оряховица

07.04.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

           На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 498/16.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 01-01/20 от 09.01.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 43,00 кв.м, от която 17,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска и 26,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за навес без оградни стени – разполагане на маси целогодишно”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в района на жп гара Горна Оряховица (ПИ с идентификатор № 16359.501.20 по КККР на гр. Горна Оряховица).

            Търгът ще се проведе на 14.05.2020 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 133,00 (сто тридесет и три) лева без включен ДДС, от която 58,00 (петдесет и осем) лева без включен ДДС за открита площ 17,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска и 75,00 (седемдесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ 26,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес без оградни стени за маси целогодишно;

- депозит за участие в търга, в размер на 133,00 (сто тридесет и три) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

            Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.05.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 07.05.2020 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

            Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 08.05.2020 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.05.2020 г. (петък).

            Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при подаване на документите за участие в търга.

            Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.05.2020 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.