Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

15.04.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 499/16.03.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 01-01/20 от 09.01.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 7,00 кв.м”, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, на тротоара под козирката на приемното здание на жп гара Видин /сграда с идентификатор № 10971.502.972.1 по КК на гр. Видин/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с цигари, тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници, списания, печатни издания, безалкохолни напитки и др.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 22.05.2020 г. (петък) от 9,00 часа.

 

2. „Помещение С -1 011 – 160,90 кв.м”, с местонахождение гр. София, район Сердика, община Столична, област София - град, в приемното здание на Централна жп гара София, /сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1”, за офис.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 325,00 (хиляда триста двадесет и пет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1 325,00 (хиляда триста двадесет и пет) лв;

- цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с ДДС.

- дата и час на търга - 22.05.2020 г. (петък) от 10,00 часа.

 

3. „Площ – 4,00 кв.м”, с местонахождение гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, в чакалнята на приемното здание на жп гара Монтана /сграда с идентификатор № 48489.5.148.1 по КК на гр. Монтана/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – кафе и сладкарски изделия.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 21,00 (двадесет и един)лв без вкл. ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 22.05.2020 г. (петък) от 11,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 11.05.2020 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 15.05.2020 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 18.05.2020 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.05.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.05.2020 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.