Архив обяви

Инвестиционно предложение: „Изграждане на железопътна връзка между жп гара Крумово и летище Пловдив“

08.04.2020 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Изграждане на железопътна връзка между жп гара Крумово и летище Пловдив“

Към настоящия момент не съществува комбиниран транспорт, който да обслужва нуждите на пътниците между Пловдив, гара Крумово и новата жп гара летище Пловдив. Изграждането на еднопътна, електрифицирана железопътната връзка между града и летището ще осигури по-добра координация между отделните видове транспорт и бърз трансфер за пътниците, с което ще се повиши нивото на обслужване, отговарящо на изискванията за съвременно придвижване на пътниците и товаро – превозните услуги.

Инвестиционното предложение е за линеен обект, разположен на територията на област Пловдив, община Родопи в землищата на село Крумово и село Ягодово.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg