Архив обяви

Инвестиционно предложение: „Изграждане на перони от двете страни на жп линията при спирка Товарна гара Русе“

15.05.2020 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, ЕИК 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

Изграждане на перони от двете страни на жп линията при спирка Товарна гара Русе

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждането на перони от двете страни на жп линията при спирка Товарна гара Русе, което ще допринесе за трайно подобряване на транспортно-комуникационните характеристики в населеното място и осигуряване на условия за безопасност при преминаването на жп линията, осигуряване на естетична и хармонична среда, обвързана с комуникацията, спортната, училищната, търговската и жилищната част; създаване на условия за достъп на лица с намалена подвижност чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда.

Инвестиционното предложение се отнася за обект, разположен на територията на област: Русе, съответно в община: Русе, в имоти държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ.

 

За предоставяне на допълнителна информация:

Лице за контакт: инж. Тони Грозданов, е-mail: t_grozdanov@rail-infra.bg, тел: 02/9323631