Архив обяви

Инвестиционно предложение: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп-РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 по III-та жп линия с дължина 5290 м”

15.05.2020 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, ЕИК 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп-РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 по III-та жп линия с дължина 5290 м”

Настоящото инвестиционно предложение предвижда извършването на ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка сп. Прилеп-РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885, което ще допринесе за подобряване на техническите параметри и повишаване на скоростите на движение по железопътното трасе и оттам до съкращаване на времепътуването.

Инвестиционното предложение се отнася за обект, разположен на територията на област Бургас, община Сунгурларе, в имоти държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ.

 

За предоставяне на допълнителна информация:

Лице за контакт: инж. Тони Грозданов, е-mail: t_grozdanov@rail-infra.bg, тел: 02/9323631