Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 10450.503.1370 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, с площ от 633 (шестстотин тридесет и три) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построените в него сгради, с местонахождение на имота: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, ул. „Клептуза“

19.05.2020 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 6 от 04.05.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10450.503.1370 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, с площ от 633 (шестстотин тридесет и три) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построените в него: сграда с идентификатор 10450.503.1370.1, със застроена площ 99 (деветдесет и девет) кв. м, двуетажна, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна (кантон, полумасивна конструкция) и сграда с идентификатор 10450.503.1370.2, със застроена площ 20 (двадесет) кв. м, едноетажна, с предназначение: сграда за битови услуги (тоалетна, полумасивна конструкция), с местонахождение на имота: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, ул. „Клептуза“.

Търгът ще се проведе на 25 юни 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 67 668,00 (шестдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и осем) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 32 000,00 (тридесет и две хиляди) лева, вносим, в срок до 19 юни 2020 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 15 юни 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 19 юни 2020 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 19 юни 2020 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17 юни 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.