Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 5, находящ се на втори жилищен етаж, блок № 17, ж.п. Фондове, гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.159.1.5, със застроена площ от 30,10 (тридесет цяло и десет стотни) кв.м

18.05.2020 г.

Държавно предприятие "Национална Компания Железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 2 от 25.03.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

          Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 5, находящ се на втори жилищен етаж, блок № 17, ж.п. Фондове, гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.159.1.5, със застроена площ от 30,10 (тридесет цяло и десет стотни) кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

          Търгът ще се проведе на 24 юни 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 18 850,00 (осемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС;

           - депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00 (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 18 юни 2020 г.;

           - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

       Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 15 юни 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

        Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 18 юни 2020 г.

         Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 18 юни 2020 г.

         Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16 юни 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова