Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот ХІХ-2466 в квартал 118 по плана на гр. Гълъбово, община Гълъбово, с площ от 1 627 (хиляда шестстотин двадесет и седем) кв. м, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, квартал 118, УПИ ХІХ

26.05.2020 г.

 ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 5 от 04.05.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІХ-2466 в квартал 118 по плана на гр. Гълъбово, община Гълъбово, одобрен със Заповед 2101/01.11.1985 г., с площ от 1 627 (хиляда шестстотин двадесет и седем) кв. м, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, квартал 118, УПИ ХІХ.

Търгът ще се проведе на 02 юли 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 23 008,00 (двадесет и три хиляди и осем) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева, вносим, в срок до 26 юни 2020 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 22 юни 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 26 юни 2020 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 26 юни 2020 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24 юни 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.