Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, намиращи се на територията на ЖПС Шумен, както следва: - Търг № 1 – Колесен трактор „МТЗ-80“; - Търг № 2 – 2 282 (две хиляди двеста осемдесет и два) броя негодни дървени траверси

10.06.2020 г.

                                                                                                            ДП " НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

                                                                      

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповеди №№ 883 и 886 от 29.05.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповеди №№ V-281, V-282 от 02.06.2020 г. на Директора на ЖПС Шумен

 

                                                                                            О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, намиращи се на територията на ЖПС Шумен, както следва:

- Търг № 1 – Колесен трактор „МТЗ-80“, с регистрационен № В 02643 – 2 690,00 (две хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

- Търг № 2 – 2 282 (две хиляди двеста осемдесет и два) броя негодни дървени траверси – 2 738,40 лева (две хиляди седемстотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки), без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163а от ЗДДС.

Транспортът и  разноските по прехвърлянето са за сметка на купувачите.

Откриване на тръжните процедури – от 08:30 часа на 18.06.2020 г.

Депозитите за участие в търговете, в размер на 10 на сто от началната тръжна, се внасят до 23.06.2020 г., както следва:

- за търг № 1 – 269,00 (двеста шестдесет и девет) лева, без ДДС.

- за търг № 2 – 273,84 лв. (двеста седемдесет и три лева, осемдесет и четири стотинки) без ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева, по банковата сметка на ЖПС Шумен в ЦКБ АД, IBAN: BG42 CECB 9790 33H1 7008 00, BIС: CECB BGSF.

Тръжните документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:30 часа на 22.06.2020 г., в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Шумен.

            Огледите на активите се извършват   всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 23.06.2020 г. (вторник), срещу документ за закупена тръжна документация, след предварителна заявка.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете до 16:45 часа на 24.06.2020 г. (сряда) в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите в тръжни листи ще се извърши в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала на 25.06.2020 г. (четвъртък), както следва:

  • 10:00 часа – за търг № 1
  • 11:00 часа – за търг № 2

При неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни тръжни процедури ще се открият на 25.06.2020 г. (четвъртък) от 13:00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжни документации – до 16:00 часа на 03.07.2020 г. (петък).

- внасяне на депозити за участие в търговете – до  07.07.2020 г. (вторник).

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.07.2020 г. (вторник).

- приемане на заявления за участие в търговете до 16:45 часа на 08.07.2020 г. (сряда).

Отваряне и класиране на офертите в тръжни листи ще се извърши в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала на 09.07.2020 г. (четвъртък), както следва:

  • 10:00 часа – за търг № 1
  • 11:00 часа – за търг № 2

 

За контакти тел.: 0885883077, 0885224464