Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 1 435 (хиляда четиристотин тридесет и пет) куб. м негоден баласт. Местоположението на актива на територията на ЖП Секция Шумен

11.06.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 927/04.06.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № V-298/09.06.2020 г. на Директора на ЖПС Шумен

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 1 435 (хиляда четиристотин тридесет и пет) куб. м негоден баласт. Местоположението на актива на територията на ЖП Секция Шумен, съгласно Приложение 1.

 

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 19.06.2020 г. (петък) при:

  1. Начална тръжна цена 3 874,50 (три хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 0,50) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 387,45 (триста осемдесет и седем лева и 0,45) лева, в срок до 24.06.2020 г. (сряда).
  3. Начин на плащане на цената – в лева, по банковата сметка на ЖПС Шумен в ЦКБ АД, IBAN: BG42 CECB 9790 33H1 7008 00, BIС: CECB BGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:30 часа на 23.06.2020 г. (вторник), в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Шумен.

            Оглед на актива се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 24.06.2020 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 25.06.2020 г. (четвъртък) в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 26.06.2020 г. (петък) от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторна тръжна процедура да се открие на 26.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:30 часа на 03.07.2020 г. (петък).

- внасяне на депозит за участие в търга – до 08.07.2020 г. (сряда).

- оглед на актива–всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08.07.2020 г. (сряда).

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 09.07.2020 г. (четвъртък).

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист на 10.07.2020 г. (петък) от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала.

 

За контакти тел.: 0885224464