Архив обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения, определени във влязлото в сила Решение на Министерски съвет /РМС/ № 230 от 03 април 2020 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нова жп гара Костенец“, част от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман - Септември“, на територията на община Белово, област Пазарджик

12.06.2020 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Нова жп гара Костенец“, част от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман - Септември“, на територията на община Белово, област Пазарджик, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 230 от 3 април 2020 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 22.06.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.