Архив обяви

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проекти за Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин и на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на проектното трасе на жп линия Видин – Медковец, във връзка с проект „Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“, на територията на община Видин, област Видин

12.06.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със Заповеди №14/06.08.2018г и № 9/18.06.2018г на Заместник кмета на Община Видин, е разрешено изготвянето на проекти за Изменение на Общ устройствен план на гр.Видин и на Общ устройствен план на община Видин, във връзка с изпълнението на проект: „Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план, План за регулация и Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект: „Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“.

 

На основание чл.127, ал.1 от Закон за устройство на територията, ДП „НКЖИ“ и Община Видин съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че се организира:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на проекти за Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин и на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на проектното трасе на жп линия Видин – Медковец.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 23.06.2020 г. от 13.00 часа в сградата на Община Видин, Заседателна зала, общински съвет.

 

Проектната документация може да бъде разгледана в стая 9, етаж 4, в административната сграда на община Видин, всеки работен ден от 8,30 до 12,00ч. и от 12,30 до 17,00ч., както и на интернет страницата на община Видин.