Архив обяви

Съобщениe за провеждане на общественo обсъжданe на ПУП - Изменение на план за регулация на гр. Радомир, общ. Радомир във връзка с проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”, на територията на община Перник и община Радомир, област Перник

12.06.2020 г.

О Б Я В А

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ),

София 1233 бул.”Мария Луиза” № 110

На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за устройство на територията

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана

СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на ПУП - Изменение на план за регулация на гр. Радомир, общ. Радомир, одобрен със Заповед № 367 от 28.12.2001 год, на Кмета на Община Радомир на УПИ X - за озеленяване, квартал 155, УПИ IV – за озеленяване и КОО, УПИ X – за озеленяване, УПИ XI – за озеленяване и УПИ XV – за озеленяване, квартал 166 във връзка с инвестиционно предложение:

„Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

  • 19.06.2020 год., от 14.00 часа, на партера на Общинска администрация гр. Радомир, пл. Свобода №20

Проектите за ПУП-ИПРЗ са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация, гр. Радомир, пл. Свобода №20.

Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация, гр. Радомир по време на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: урб. Любомир Петров, тел. +359 886 317 646, email: lgp@eqe.bg