Архив обяви

Среща за обществено обсъждане на ПУП - Изменение на план за регулация за местност "Изток" и местност "Перник" във връзка с проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”, на територията на община Перник и община Радомир, област Перник

12.06.2020 г.

О Б Я В А

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ),

София 1233 бул.”Мария Луиза” № 110

На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за устройство на територията

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана

СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на ПУП - Изменение на план за регулация за

  • местност "Изток", гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №2322 от 22.12.1978 г. за УПИ II – за озеленяване, кв. 239 и УПИ II – за озеленяване, кв. 130а;
  • местност "Перник", гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №К0 от 1955 г за УПИ IV – за защитно озеленяване и стопански дейности, кв. 8036; УПИ I – за озеленяване, подземни гаражи и обществено обслужващи дейности, кв. 270; УПИ II – за озеленяване, кв. 242; и УПИ IX – за културно историческо наследство, озеленяване и обслужващи дейности, кв. 9162.

във връзка с инвестиционно предложение:

„Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

  • 19.06.2020 год., от 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация гр. Перник, ет. 12, стая 1, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1;

Проектите за ПУП-ИПРЗ са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1.

Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация, гр. Перник по време на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: урб. Любомир Петров, тел. +359 886 317 646, email: lgp@eqe.bg