Архив обяви

Инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

18.06.2020 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

С реализацията му се предвижда изграждане на нова еднопътна високоскоростна жп линия от Радомир до границата с Република Северна Македония, с проектна скорост 160 км/час. Железопътната линия, предмет на инвестиционното предложение, е железопътна магистрала и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Инвестиционното предложение е за линеен обект, попадащ на територията на областите Перник и Кюстендил, общини Радомир, Кюстендил и Бобов дол.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg