Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, собственост на ЖП Секция Пловдив

19.06.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповеди с № № 889 и 890 от 29.05.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповеди с № № 130 и 131 от 17.06.2020 г. на Директора на ЖП Секция Пловдив

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, собственост на ЖП Секция Пловдив. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

І. Козлови кран телферен, товароподемност 5 тона, с инв. № 4410736, в едно с подкранов път, с инв. № 4166509, намиращи се в района на жп гара Карлово.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 26.06.2020 г. (петък) от 09:00 часа, при:

І.1. Начална тръжна цена 5 280,00 (пет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.           

І.2. Депозит за участие в търга в размер на 528,00 (петстотин двадесет и осем) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 02.07.2020 г. (четвъртък).

І.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

ІІ. Козлови кран, товароподемност 8 тона, с инв. № 4410738, намиращ се в района на жп гара Карлово.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 26.06.2020 г. (петък) от 10:00 часа, при:

ІІ.1. Начална тръжна цена 7 100,00 (седем хиляди и сто) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.  

ІІ.2. Депозит за участие в търга в размер на 710,00 (седемстотин и десет) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 02.07.2020 г. (четвъртък).

ІІ.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

ІІІ. Козлови кран, товароподемност 8 тона, с инв. № 4411021, в едно с подкранов път с инв. № 4167428, намиращи се в района на жп гара Хисар.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 26.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа, при:

ІІІ.1. Начална тръжна цена 8 300,00 (осем хиляди и триста) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.      

ІІІ.2. Депозит за участие в търга в размер на 830,00 (осемстотин и трийсет) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 02.07.2020 г. (четвъртък).

ІІІ.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС.

ІV. Портален кран, товароподемност 20,5 тона, с инв. № 4410731, намиращ се в района на жп гара Карлово.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 26.06.2020 г. (петък) от 13:00 часа, при:

ІV.1. Начална тръжна цена 9 360,00 (девет хиляди триста и шейсет) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.           

ІV.2. Депозит за участие в търга в размер на 936,00 (деветстотин тридесет и шест) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 02.07.2020 г. (четвъртък).

ІV.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

Начин на плащане на цената – в лева в касата или по банкова сметка на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, IBAN: BG41СЕСВ979033D4162400, BIC CECBBGSF.

Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16.00 часа на 01.07.2020 г.(сряда) в отдел УСК на ЖПС Пловдив, ет. 2, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2.

Оглед на активите да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 01.07.2020 г.(сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на 02.07.2020 г. (четвъртък) в деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                                                                          Декларация за обработка на лични данни се подава в деловодството на ЖПС Пловдив, отделно от заявлението за участие в търга, до часа на провеждане на търга.

Отваряне и класиране на офертите - на 03.07.2020 г. (петък) по: т.І - от 09:00 часа; т.ІІ - от 10:00 часа; т.ІІІ - от 11:00 часа и т.ІV - от 13:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни търгове да се открият на 06.07.2020 г. (понеделник) по: т.І - от 09:00 часа; т.ІІ - от 10:00 часа; т.ІІІ - от 11:00 часа и т.ІV - от 13:00 часа часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжни документации – от 09,00 до 16.00 часа на 07.07.2020 г.(вторник) в отдел УСК на ЖПС Пловдив, ет. 2, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2.

- внасяне на депозити за участие в търговете – до 16,00 часа на 08.07.2020 г. (сряда) в лева в касата или по банкова сметка на ДП „НКЖИ”.

- оглед на активите – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 07.07.2020 г.(вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на 08.07.2020 г. (сряда) в деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                     

- отварянето и класирането на офертите - на 09.07.2020 г. (четвъртък) по: т.І - от 09:00 часа; т.ІІ - от 10:00 часа; т.ІІІ - от 11:00 часа и т.ІV - от 13:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

За контакти тел.: 032 626 535