Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.552.33 по КККР на гр. Пловдив с площ от 7 464 (седем хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с местонахождение на имота: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. „Димитър Стамболов“

24.06.2020 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 7 от 22.06.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56784.552.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-10/07.03.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ от 7 464 (седем хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с местонахождение на имота: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. „Димитър Стамболов“.

Търгът ще се проведе на 31 юли 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 756 468,00 (седемстотин петдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и осем) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 350 000,00 (триста и петдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 27 юли 2020 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 20 юли 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 27 юли 2020 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 27 юли 2020 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 23 юли 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.