Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 77195.731.268, с площ от 1 544 (хиляда петстотин четиридесет и четири) кв. м, с начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, ведно с построените в имота сгради и самостоятелни обекти, с местонахождение на имота: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, бул. „Съединение“.

26.06.2020 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 8 от 22.06.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 77195.731.268, с площ от 1 544 (хиляда петстотин четиридесет и четири) кв. м, с начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, ведно със следните сгради и самостоятелни обекти, построени в имота:

-           сграда с идентификатор 77195.731.268.2 – сграда на транспорта, със застроена площ от 231 (двеста тридесет и един) кв. м, едноетажна, масивна конструкция;

-           сграда с идентификатор 77195.731.268.3 – сграда на транспорта, със застроена площ 32 (тридесет и два) кв. м, едноетажна, масивна конструкция;

-           самостоятелен обект с идентификатор 77195.731.268.1.1, с площ от 238 (двеста тридесет и осем) кв. м, с предназначение: за делова и административна дейност, находяща се на първия етаж в сграда с идентификатор 77195.731.268.1, цялата със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) кв. м, триетажна, масивна конструкция, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;

-           самостоятелен обект с идентификатор 77195.731.268.1.2, с площ от 238 (двеста тридесет и осем) кв. м, с предназначение: за делова и административна дейност, находяща се на втория етаж в сграда с идентификатор 77195.731.268.1, цялата със застроена площ от 260 (двеста и шестдесет) кв. м, триетажна, масивна конструкция, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата,

с местонахождение на имота: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, бул. „Съединение“.

Търгът ще се проведе на 03 август 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 213 328,00 (двеста и тринадесет хиляди триста двадесет и осем) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева, вносим, в срок до 27 юли 2020 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 22 юли 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 27 юли 2020 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 27 юли 2020 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 27 юли 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.