Архив обяви

Продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.166, с площ от 325 (триста двадесет и пет) кв. м, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“

13.07.2020 г.

ДП "Националка Компания Железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 10 от 25.06.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

       Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.166 по кадастралната карта на гр. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-43/17.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с площ от 325 (триста двадесет и пет) кв. м, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“.

      Търгът ще се проведе на 19 август 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

      - начална тръжна цена в размер на 31 895,00 (тридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева без ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 13 август 2020 г.;

      - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

      Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 10 август 2020 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

      Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 13 август 2020 г.

      Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 август 2020 г.

      Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 11 август 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.